بانک ملی (سیبا)

شماره حساب : 0101002134005

شماره کارت :6037991106504610

بنام حسین چگونیان
.........................................................................................
بانک صادرات (سپهر)

شماره حساب : 0102218540006

شماره کارت :6037691069085140

بنام داوود چگونیان
.........................................................................................
بانک ملت

شماره حساب : 3798874250

شماره کارت :6104337057405613

بنام داوود چگونیان